Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Akte nenligjore

Urdhër nr 333 dt 23.09.2022 Për miratimin e procedurës standarde “Hetimi Disiplinor i subjekteve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore”

Shkarko dokumentin e plote

 

Udhëzim nr. 658 datë 14.11.2014 i Ministrit të Punëve të Brendshme. “Për procedurat e Kontrollit të Dokumenteve dhe Evidencave, Kërkimit dhe Marrjes së të Dhënave në struktura si dhe Bashkërendimi i punës së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat me strukturat dhe ato të Ministrisë së Punëve të Brendshme”.

Shkarko dokumentin e plote

Urdhër nr. 57, datë 06.07.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Për miratimin e procedurave standarde të punës për pranimin, administrimin dhe hetimin administrativ të ankesave në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”.

Shkarko dokumentin e plote

Urdhër nr. 55, datë 06.07.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Për implementimin e sistemit të menaxhimit të ankesave dhe hetimit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”.

Shkarko dokumentin e plote

Urdhër nr.01 dt.15.01.2021 Për miratimin e rregullores për sinjalizusin, hetimin administrativ dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.

Shkarko dokumentin e plote

Vendim nr. 415 dt.15.06.2022

Shkarko dokumentin e plote

 

Kthehu Pas