Arritjet e Shërbimit gjatë vitit 2015

Viti 2015 faza e parë e implementimit ligjor, organizativ, strukturor dhe institucional të ligjit 70/2014.

Përfundimi i implementimit ligjor, me:
◦ 5 Vendime të Këshillit të Ministrave.
◦ 17 Urdhra dhe Udhëzime të Ministrit të Punëve të Brendshëm.
◦ 2 Memorandume Bashkëpunimi.
◦ 2 Urdhra të Drejtorit të Shërbimit.

Dokumenti i Plotë