Baza Ligjore për Proçesin e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik

Ligji nr 12/2018 Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik, i përditësuar.

Rregullore për mbrojtjen,përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale.

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e trupave vlerësuese.

Rregullore për procedurat e hedhjes së shortit.

Rregullore për kodin etik të sjellies së trupave të vlerësimit.

Rregullore për marrëdhëniet me median.

Rregullore për hapat procedural të unifikuar.