Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Procedurat e ankimimit për mosvënien në dispozicion të informacionit publik nga ana e AMP, janë të publikuara në faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e Të Dhënave Personale, www.idp.al

Kthehu Pas