Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Kërkesat me qëllim marrje informacioni mbi veprimtarinë e Agjencisë bëhet me shkrim dhe dorëzohet;

Me postën zyrtare në adresën – Drejtoria e Përgjithme e AMP-së, Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, 1001 Tiranë;

Zyrat e Drejtorisë / Sektorëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, pranë Drejtorive të Policive në Qarqe;

Posta elektronike email: info@amp.gov.al

Kthehu Pas