Legjislacioni

Formularët e Deklarimit

Formularët e Deklarimit të Vlerësimit Kalimtar

1. Deklarata për Kontrollin e Figurës

Shkarko

2. Deklaratë e Pasurisë

Shkarko

3. Formulari i Vetëvlerësimit Profesional

Shkarko

Formularët e Deklarimit të Vlerësimit Periodik

1. Deklarata Periodike e Kontrollit të Figurës

Shkarko

2. Deklarata Periodike e Pasurisë

Shkarko

3. Formulari Periodik i Vetëvlerësimit Profesional

Shkarko