Funksionet dhe detyrat e SHCBA

Funksionet dhe detyrat e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore janë parashikuar në ligjin nr. 128/2021 “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”, Neni 4, Neni 5 dhe Neni 6.

Kthehu Pas