KONSTATIMI I GJENDJES AKTUALE TË TË SHOQËRUAR, NDALUAR APO ARRESTUAR NGA STRUKTURAT E POLICISË SË SHTETIT NË ZBATIM TË 12 REKOMANDIMEVE TË RAPORTIT ANALITIK PËR VITIN 2010 TË KOMISIONIT EUROPIAN

Në bazë të Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së nr.218/2, datë 28.03.2011 “Për kryerjen e një Inspektimi në Strukturat e Policisë së Shtetit”, si dhe Protokollit të Inspektimit nr.218/3, datë 28.03.2011, Drejtoria e Inspektimit të SHKB-së zhvilloi inspektimin me objekt:
“Konstatimi i gjendjes aktuale të trajtimit të personave të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar nga strukturat e Policisë së Shtetit në zbatim të 12 Rekomandimeve të Raportit Analitik për vitin 2010 të Komisionit Europian”
.Inspektimi kaloi nëpër fazën e planifikimit të problematikës ku do përqëndrohej inspektimi, metodologjisë që do përdorej, identifikimin real të performancës, të treguesve që kanë progres dhe të atyre treguesve që kanë nevojë për përmirësim.

Inspektimi shqyrtoi momentin aktual

QËLLIMI:

Evidentimi, analizimi dhe vlerësimi me objektivitet, në përputhje me 12 Rekomandimet e Raportit Analitik për vitin 2010 të Komisionit Europian të trajtimit të personave të ndaluar/arrestuar nga Policia e Shtetit…

Dokumenti i Plotë