Lloji I Ankesave

Lloji i Ankesave

 

Çdo shtetas shqiptar apo i huaj, person fizik/juridik, publik apo privat, mund të adresojë

pranë Agjencisë ankesë për shkelje të ligjit, të akteve nënligjore e Kodit të Etikës gjatë dhe për

shkak të ushtrimit të detyrës, nga punonjës të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Agjencia ka përgjegjësinë e administrimit dhe regjistrimit të çdo ankese që i adresohet asaj apo subjekteve të përcaktuara.

 

Kur ankesa adresohet pranë subjekteve të përcaktuara në nenin 5 të ligjit nr.128/2021 “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore” për punonjësit e saj, Agjencisë i dërgohet menjëherë kopje e ankesës, si dhe informacion për trajtimin dhe përfundimin e hetimit. Në të gjitha rastet e mësipërme, Agjencia ka të drejtë të kërkojë informacion të thelluar për hetimet e kryera nga strukturat përkatëse ose të nisë kryesisht hetim për çdo ankesë që e gjykon të arsyeshme.

 

Ankesat dhe informacionet e publikut ndaj subjekteve të përcaktuara në nenin 5 të ligjit nr.128/2021 “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore” vlerësohen dhe trajtohen si informacion i ligjshëm i Agjencisë dhe sipas përmbajtjes e rëndësisë, u nënshtrohen procedurave inspektuese ose hetimore. Agjencia është përgjegjëse për vlerësimin dhe trajtimin e ankesave në përputhje me

Kodin e Procedurës Administrative.

Ankesa Me Email

  Për trajtimin e ankesës, Agjencia kryen këto detyra:

   

  1. a) siguron kushte teknike dhe administrative në nivel qendror dhe vendor për depozitimin e ankesave dhe informacioneve.
  2. b) administron, verifikon dhe trajton ankesat/informacionet ndaj subjekteve të Agjencisë, duke përfshirë edhe rastet kur këto publikohen në media, rrjete sociale apo forma të tjera të komunikimit;
  3. c) realizon një trajtim konfidencial, të paanshëm dhe në mbrojtje të lirive e të drejtave themelore të njeriut duke ruajtur integritetin e palëve.

   

  Agjencia vendos për mosverifikimin dhe arkivimin e praktikës në rastet kur:

   

  1. a) veprimet dhe/ose mosveprimet e raportuara tregojnë haptazi se nuk përbëjnë shkelje të ligjit, akteve nënligjore dhe Kodit të Etikës;
  2. b) ankesa është e përsëritur dhe është trajtuar më parë nga ana Agjencisë.

   

  Ankesat anonime pranohen nga Agjencia dhe verifikohen në varësi të përmbajtjes së informacionit të dhënë nga ankuesi.

  Denonco

  0800 90 90

   

  ankesa@amp.gov.al