RAPORT-INSPEKTIMI MBI MENAXHIMIN E SITUATËS NGA STRUKTURAT E POLICISË SË SHTETIT, PARA, GJATË DHE PAS DEMOSTRATËS SË DATËS 21.01.2011

Në zbatim të Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së Nr. 82/1, datë 04.02.2011“Për kryerjen e Inspektimit të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit” dhe Protokollit të Inspektimit Nr. 82/2, datë 04.02.2011, dërguar me shkresën Nr. 82 datë 04.02.2011, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, u zhvillua inspektim i jashtëzakonshëm ne strukturat e Policise se Shtetit.

OBJEKTI :

“Inspektim i menaxhimit të situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011”

Inspektimi kaloi nëpër fazën e planifikimit ku do të përqëndrohej inspektimi, metodologjisë që do të përdorej, si dhe identifikimin real të performancës së strukturave të Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së 21 janarit 2011.

PERIUDHA E INSPEKTUAR : Janar 2011

KOHA E KRYERJES SE INSPEKTIMIT : 08.02.2011 – 08.03.2011

Dokumenti i Plotë