RAPORTI VJETOR I PUNËS 2016

Në kuadër të detyrimeve të parashikuara në ligjin nr. 70/2014 për “Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, për përmbushjen e misionit dhe objektit të veprimtarisë së Shërbimit si dhe në zbatim të objektivave e masave të përcaktuar në Programin Vjetor të Punës të miratuar nga Ministri i Punëve të Brendshme dhe Plani Vjetor i Punës së Shërbimit, i miratuar nga Drejtori i Përgjjithshëm i SH.Ç.B.A-së nr. 49, datë 10.02.2016, gjatë vitit 2016 nga  strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, janë arritur këta tregues kryesore:

Dokumenti i Plotë