Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor Data e kerkeses Objektiv i kerkesesData e pergjigjesPergjigjeMenyra e perfundimit te kerkesesTarifa