Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Joco

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Joco

Subjekti: Arben Joco, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Tiranë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 25.01.2024, Ora: 10.00

Trupa e Vlerësimit:

Henri Naqellari         Kryesues

Loreta Hanxhari       Relatore

Bora Vrenjo               Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.