Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Hoxha

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Hoxha

Subjekti: : Z. Fatmir Resmi Hoxha, me funksion aktual Shef Sektori dhe ai Zëvendësdrejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtoreve të Drejtësisë.
Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 16.01.2024, Ora: 10.00
Trupa e Vlerësimit:

Enton Radovani Kryesues
Kleada Mersinllari Relatore
Edona Dushaj Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.