Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Kastriot Skënderaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Kastriot Skënderaj

Subjekti: Z. Kastriot Skënderaj, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore Berat.

Data 22.02.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Loreta Hanxhari          Kryesuese

Bora Vrenjo                 Relatore

Henri Naqellari            Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.