Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Rebani Jaupi

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Rebani Jaupi

Subjekti: Z. Rebani Jaupi, me funksion Drejtor i Departamentit për Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 12.04.2024, Ora: 14.00 PM
Trupa e Vlerësimit:

Denisa Sina     Kryesuese

Suela Bulku    Relatore

Arben Sefaj     Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.