Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Zenel Hyka

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Zenel Hyka

Subjekti: Z. Zenel Hyka, me funksion Drejtor i Departamentit për Shërbimet Mbështetëse, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 15.01.2024, Ora: 09.00
Trupa e Vlerësimit:
Denisa Sina.           Kryesues
Suela Bulku.           Relatore
Arben Sefaj.           Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.