Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Joco

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Arben Joco

Subjekti: : Z.Arben Joco, ,me funksion aktual Asistent ne Departamentin e Policise Kriminale, ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 14.02.2024, Ora: 09:30
Trupa e Vlerësimit:

Henri Naqellari Kryesues
Loreta Hanxhari Relatore
Bora Vrenjo Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.