Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ervin Hodaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI
Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ervin Hodaj

Subjekti:Z.Ervin Hodaj, me funksion Drejtor, në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Rënda, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 25.01.2024, Ora: 09:30
Trupa e Vlerësimit:

Bora Vrenjo                Kryesuese

Henri Naqellari           Relator

Loreta Hanxhari          Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.