Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Genc Merepeza

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Genc Merepeza

Subjekti: : Z.Genc Merepeza me funksion, Drejtor në Kabinetin e Drejtorit të Përgjithshme të  Policisë së Shtetit  .

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 22.02.2024, Ora: 10:0
Trupa e Vlerësimit:

Kleada Mersinllari              Kryesuese

Edona Dushaj                     Relatore

Enton Radovani                  Anëtar

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.