Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Kastriot Skënderaj

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z.Kastriot Skënderaj

Subjekti: Z. Kastriot Skënderaj, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë Vendore Berat.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 7.03.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Loreta Hanxhari Kryesuese
Bora Vrenjo Relatore
Henri Naqellari Anëtar

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.