Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Shpresa Latifi

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Shpresa Latifi

Subjekti:Znj. Shpresa Latifi, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Financave, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 24.04.2024, Ora: 10:00
Trupa e Vlerësimit:

Henri Naqellari            Kryesues

Loreta Hanxhari          Relatore

Bora Vrenjo                 Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.