URDHËR NR 80 DATE 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJËNDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

Urdhër Nr 80 dt 17.11.2020