V.K.M nr 188 Rregullat e Sigurimit të Personelit

Objekti i kësaj rregulloreje është:
a) përcaktimi i rregullave për zhvillimin e procedurave të verifikimit të sigurisë ndaj individëve që do të njohin, do të prodhojnë, do të ruajnë, do të administrojnë, do të transportojnë dhe do të transmetojnë informacion të klasifikuar gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare ose në përmbushje të një veprimtarie në kuadrin e respektimit të parimit “nevojë për njohje”…

a) përcaktimi i rregullave për zhvillimin e procedurave të verifikimit të sigurisë ndaj individëve që do të njohin, do të prodhojnë, do të ruajnë, do të administrojnë, do të transportojnë dhe do të transmetojnë informacion të klasifikuar gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare ose në përmbushje të një veprimtarie në kuadrin e respektimit të parimit “nevojë për njohje”…

Dokumenti i Plotë