RAPORTI VJETOR I PUNËS 2017

Në kuadër të detyrimeve ligjore të parashikuara në ligjin Nr. 70/2014 për “Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, për përmbushjen e misionit dhe objektit të veprimtarisë së Shërbimit si dhe në zbatim të objektivave e masave të përcaktuara në Programin Vjetor të Punës të miratuar nga Ministri i Punëve të Brendshme dhe Plani Vjetor i Punës së Shërbimit, i miratuar nga Drejtori i Përgjjithshëm të SH.Ç.B.A-së Nr. 45, datë 15.02.2017, gjatë vitit 2017 puna e strukturave të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat u fokusua në këto drejtime kryesore:

Dokumenti i Plotë