Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e SHCBA( Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Kërkesat me qëllim marrje informacioni mbi veprimtarinë e Agjencisë i drejtohen Drejtorisë së Përgjithshme të AMP në adresën: Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tiranë-Shqipëri

Zyra e Ankesave, në adresën: Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tiranë-Shqipëri

Zyrat e Drejtorisë / Sektorëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, pranë Drejtorive të Policive në Qarqe;

Posta elektronike email: info@amp.gov.al

*****

Në lidhje me veprimet ose mosveprimet e punonjësve të AMP, shtetasit mund të dërgojnë ankesë me shkrim, ose të paraqiten personalisht pranë Zyrës së Ankesave të AMP në adresën Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tiranë-Shqipëri;

Rastet e shkeljeve administrative i delegohen për kompetencë trajtimi dhe hetimi Sektorit të Monitorimit të Brendshëm nga Drejtori i Përgjithshëm, ndërsa për rastet me karakter penal i dërgohen Prokurorisë për trajtim.

Në lidhje me rastet kur qytetarët dyshojnë se punonjës të AMP kanë kryer veprime të karakterit penal, mund t’i referojnë këto raste direkt në Prokurori.

Kthehu Pas