Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ervin Hodaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ervin Hodaj

Subjekti: Z. Ervin Hodaj, me funksion Drejtor, në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Rënda, në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 12.01.2024, Ora: 10.00
Trupa e Vlerësimit:
Bora Vrenjo                Kryesuese
Henri Naqellari          Relator
Loreta Hanxhari        Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.