Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ndue Doçi

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Ndue Doçi.

Subjekti: Z. Ndue Doçi, me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër, në Policinë e Shtetit.
Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 20.12.2023, Ora: 09.00
Trupa e Vlerësimit:

Suela Bulku Kryesuese
Arben Sefaj Relator
Denisa Sina Anëtare

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.