Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Znj. Shpresa Latifi

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtarZnj. Shpresa Latifi

Subjekti: Znj. Shpresa Latifi, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Financave, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 11.04.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Henri Naqellari           Kryesues

Loreta Hanxhari          Relatore

Bora Vrenjo                Anëtare

 

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.